Nieuws


Verstrekken kopie medisch dossier - woensdag 8 november 2023

Een patiënt heeft op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW) recht op inzage in en afschrift van zijn medisch dossier. Art. 7:456 BW luidt als volgt: "De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden, bedoeld in art. 454. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De hulpverlener mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen."
 
HvJ EU 26 oktober 2023 (ECLI:EU:C:2023:811): kosten opvragen kopie medisch dossier
Op 26 oktober 2023 beantwoordde het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen uit Duitsland over de kosten van het verstrekken van een kopie van het medisch dossier aan een patiënt in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De patiënt was van mening dat dit kosteloos moest worden verstrekt. Het Hof overweegt dat de patiënt recht heeft op een kosteloze eerste kopie van zijn medisch dossier. Voor dit verzoek hoeven bovendien geen specifieke redenen te worden aangevoerd. Wanneer de patiënt dus vaker/meer kopieën opvraagt, mag wel een (redelijke) vergoeding worden gevraagd.
Dit is in overeenstemming met de KNMG Richtlijn Omgaan met medische gegevens, november 2022.
 
RTG Amsterdam 20 oktober 2023 (ECLI:NL:TGZRAMS:2023:230): termijn verstrekken kopie medisch dossier
Een patiënt klaagt de huisarts aan omdat deze te laat het verslag van een röntgenfoto heeft verstrekt. De huisarts verstrekte het verslag ongeveer 4 weken na het opvragen daarvan, omdat de huisarts de patiënt eerst nog zelf wilde zien. In de hiervoor al genoemde Richtlijn Omgaan met medische gegevens wordt aangegeven dat de arts zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek de patiënt moet informeren over de uitvoering van het verzoek. Gaat het om een complex verzoek of om meerdere verzoeken, dan kan de arts de termijn met twee maanden verlengen. De arts moet dan wel binnen een maand aan de patiënt laten weten dat het langer gaat duren om aan het verzoek te voldoen. Ondanks het feit dat de arts in deze zaak binnen een maand het gevraagde verslag verstrekte, vond het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) te Amsterdam dit toch te laat. Het de patiënt zelf nog willen zien was geen goede reden om het verslag niet direct te verstrekken.   


Terug naar de vorige pagina >