Algemene voorwaarden BAEN Advocatuur

1.  BAEN Advocatuur. is een eenmanszaak, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.

2.  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen BAEN Advocatuur. en opdrachtgever, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

3.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die door opdrachtgever aan Baen Advocatuur. worden gegeven. 

4.  Alle opdrachten worden door BAEN Advocatuur. beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven en uitsluitend door BAEN Advocatuur. aanvaard en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

5.  Indien niet tot de organisatie van BAEN Advocatuur. behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. BAEN Advocatuur. is gemachtigd om de algemene voorwaarden die zijn bedongen door deze voor de opdracht ingeschakelde derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever. Elke aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten.

6.  Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.

7.  Het honorarium van de advocaat wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. BAEN Advocatuur. behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen. 

8.  Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht. 

9.  De advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de opdrachtgever worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

10.  Naast het honorarium is de opdrachtgever aan BAEN Advocatuur. verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op kosten in verband met het opvragen van medische informatie, griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers. 

11.  Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de opdrachtgever niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in de voorgaande artikelen. In de plaats daarvan is de opdrachtgever een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen etc. vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

12.  Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag tevens de wettelijke rente en de incassokosten verschuldigd overeenkomstig de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012, zonder dat deze eerst aangezegd hoeven te worden. Bovendien is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande declaratie inclusief eventuele kosten en rente zijn voldaan. In dat geval is BAEN Advocatuur. niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. 
 
13.  BAEN Advocatuur. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid van BAEN Advocatuur. is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van BAEN Advocatuur. voor dat evenement onder die verzekering. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen twaalf maanden na het moment, waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden. 

14.  Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens BAEN Advocatuur. geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te (laten) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.

15.  BAEN Advocatuur. zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard. Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is BAEN Advocatuur. gerechtigd om zonder verdere aankondiging het dossier en de zich daarin bevindende stukken te vernietigen. 

16.  Indien de opdrachtgever ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan BAEN Advocatuur. conform de kantoorklachtenregeling van het kantoor. Deze kantoorklachtenregeling is te vinden op de website van BAEN Advocatuur.. De opdrachtgever dient zijn klacht aan de klachtenfunctionaris van BAEN Advocatuur. voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. 

17.  Iedere advocaat van BAEN Advocatuur. is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en voldoet aan alle kwaliteitseisen die deze vereniging stelt. De advocaat van BAEN Advocatuur. neemt daarmee ook deel aan de interne klachtenregelingen binnen de LSA, zoals de Ombudsman en de Geschillencommissie Declaraties waarvan de reglementen op de LSA-website staan. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen indien deze niet via de in art. 17 genoemde kantoorklachtenregeling zijn opgelost worden beslecht conform de interne klachtregelingen zoals die gelden binnen de LSA. Door het aangaan van een overeenkomst met BAEN Advocatuur. aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de interne klachtregelingen binnen de LSA. 

18.  De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van BAEN Advocatuur. voorleggen aan de interne klachtregelingen binnen de LSA. Daarna vervalt deze mogelijkheid. 

19.  Op de rechtsverhouding tussen BAEN advocatuur. en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BAEN Advocatuur. is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.