Nieuws


Nieuwe wet vergoeding affectieschade m.i.v. 1-1-2019 - vrijdag 28 december 2018

Deze nieuwe wet voor de vergoeding van affectieschade komt tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten voor aandacht en erkenning van het leed dat zij ondervinden doordat degene waarmee zij een affectieve relatie hebben ernstig gewond raakt of overlijdt. De nieuwe wet geldt alleen voor schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2019.

Onder nabestaanden en naasten worden verstaan: partners, (pleeg-)ouders en (pleeg-)kinderen, maar ook een andere persoon met wie ten tijde van de gebeurtenis in duurzaam gezinsverband werd samengeleefd of een persoon die zo’n nauwe persoonlijke relatie met de overledene/gekwetste heeft dat het redelijk en billijk is dat deze persoon ook als nabestaande/naaste wordt aangemerkt.

De vergoeding voor affectieschade is in categorieën met vaste bedragen verdeeld, die variëren van € 12.500 tot € 20.000.

In de wet wordt ook geregeld dat nabestaanden en naasten zich met hun vordering tot vergoeding van affectieschade als benadeelde partij in het strafproces kunnen voegen. Dit is belangrijk voor de gevallen waarin het letsel of overlijden het gevolg is van een strafbaar feit.

Tot slot wordt in deze wet ook geregeld dat de aanspraak op smartengeld – affectieschade daaronder begrepen – niet vatbaar is voor beslag en kan de aanspraak op smartengeld zonder enige beperking overgaan onder bijzondere titel.

Het heeft lang geduurd voordat deze wetgeving tot stand is gekomen en bijna alle landen om ons heen hebben al een dergelijke regeling. Voor de nabestaanden en naasten van deze slachtoffers zal deze erkenning veel goed doen. Nog wel zorg bestaat over de uiteindelijke invulling van term ‘ernstig en blijvend letsel’. In de jurisprudentie zal hier de komende jaren ongetwijfeld vorm aan worden gegeven.


Terug naar de vorige pagina >